Sửa chữa đầu đọc mã vạch

091.129.8.9.10 097.949.8587